• رونویسی از درس نیایش انجام شود.

  • دروس کتاب خوانده شود.