• دیکته نوشته شود.

  • کتاب و روانخوانی ها حتما تمرین شود.