• سرمشق دارند.

  • دروس خواندنی کتاب حتما تمرین شود.