خانم مرضیه حسینی

 

سمت : مدیر دبستان

 

آقای سید احسان محمدی

 

سمت : معاون اجرایی

 

خانم معصومه اژدری

 

سمت : معاون پرورشی

 

خانم مجردی

 

سمت : روابط عمومی و خدمات اداری

 

خانم غفاری

 

سمت : مربي پيش دبستان

 

خانم مهناز نوری

 

سمت : معلم تخصصي پايه اول

 

خانم خوش بین

 

سمت : معلم تخصصي پايه دوم

 

خانم شهناز اشتری

 

سمت : معلم تخصصي پايه سوم و چهارم

 

خانم ایران کاظم زاده

سمت : معلم تخصصي پايه پنجم و ششم

 

آقای ناصر پتکی

سمت : معلم تخصصی پایه پنجم و ششم