خانم مرضیه حسینی

 

سمت : مدیر دبستان

 

آقای جلال عسگریان

 

سمت : معاون آموزشی

 

آقای سید نورالدین خرم شاهی

 

سمت : معاون پرورشی

 

 

خانم معصومه اژدری

 

سمت : مربی پرورشی

 

خانم مجردی

 

سمت : روابط عمومی

 

خانم حسینی

 

سمت : خدمات اداری

 

 

خانم غفاری

 

سمت : مربي پيش دبستان

 

خانم کاشفی

 

سمت : معلم تخصصي پايه اول

 

خانم اعتمادیان

 

سمت : معلم تخصصي پايه دوم

 

خانم اشتری

 

سمت : معلم تخصصي پايه سوم

 

خانم رزاقی

 

سمت : معلم تخصصي پايه چهارم

 

خانم کاظم زاده

سمت : معلم تخصصي پايه پنجم و ششم

 

آقای کوروش فر

سمت : معلم تخصصی پایه پنجم و ششم