از اهداف ما در مجموعه آموزشی دانا به شرح ذیل می باشد:

دانش - اندیشه - نو آوری -اخلاق

بچه ها یاد بگیرند چگونه زندگی کنند و نشاط و شادی چاشنی همه فعالیت های آن ها باشد

و از اهداف  آموزشی ما:

1 - فراهم نمودن زمینه تعلیم وتربیت مناسب دانش آموزان  

2- اصل تقویت خداباوری و ایمان به خدا و علاقه مندی به باور های دینی                  

3- کمک به دانش آموزان در کسب مهارت های زندگی و فعال سازی تفکر دانش آموزان             

 4- ایجاد وتقویت حس تعلق به جامعه ورشد ارزش ها در دانش آموزن

5- ایجاد انگیزه برای فعالیت های گروهی                                              

6- ایجاد زمینه های یادگیری مداوم                                                          

7- ترویج عنصر خلاقیت در دانش آموزان و آموزش دروس به همراه تحقیق و پژوهش                                                  

8- افزایش اعتماد به نفس 

9- طرح تکلیف در مدرسه

10- شکوفایی استعداد ها و توجه به کنجکاوی و خلاقیت ذانش آموز

11- تشویق وتحسین به موقع ومناسب